Řízení zdrojů

Řízení zdrojů

Definice typů a kategorií aktiv - zdrojů (stoje, budovy, zařízení, apod.), evidenčních dat a jejich správa (plány oprav a údržby, ošetření rizik, přiřazení procesům, projektům, apod.), stanovení hodnoty jednotlivých aktiv.

Katalog informačních aktiv (primárních i sekundárních), včetně jejich vzájemných vazeb. Hodnocení informačních aktiv z hlediska důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

 

Modul Zdroje je určen pro správu zdrojů organizace (vyjma lidských a finančních zdrojů). Zdroje umožňují vykonávání procesů. Patří mezi ně například budovy, technické vybavení,  know-how, řídící dokumentace, data a informace, programové vybavení i další prvky informačního a komunikačního systému. Bez rozvoje zdrojů není možný rozvoj procesů. Proto systém ATTIS umožňuje kategorizovat a evidovat všechny typy zdrojů, definovat jejich garanty a vlastníky a řídit úkoly při správě a rozvoji zdrojů.

Databáze obecných zdrojů je využívána především při modelování procesů – zdroj mohou být přiřazeny jako vstupy a výstupy procesů (transformace vstupu na výstup je účelem procesu) nebo jako obecné zdroje, které umožňují nebo regulují průběh procesu.

Jako samostatná kategorie zdrojů jsou vedena informační aktiva, která jsou v systému využita především pro řízení bezpečnosti infomací v souladu s požadavky ISO 27001.

Specifickou kategorií zdrojů jsou řídící dokumenty, které jsou spravovány samostatným modulem.