Řízení procesů

Řízení procesů

Definice celkové procesní architektury (typy procesů, podprocesů a jejich hierarchie a vzájemné vazby) a jednotlivých procesů (SIPOC diagrammatice odpovědnosti RACI a další volitelné atributy)

Modelování procesů formou procesních map a aktivity diagramů podle definované notace a řízená distribuce modelů všem aktérům.

Podpora řízení a zlepšování procesů - měření výkonnosti, evidence opatření a úkolů, sdílení "procesní" dokumentace.

 

ATTIS přistupuje k procesům jako k závaznému nastavení pravidel efektivního toku činností firmou. Činnosti v procesu jsou prostřednictvím matice odpovědnosti propojeny s rolemi a jsou tak přímo napojeny na pracovní místa v organizační struktuře. Procesní model se tak dynamicky promítá do popisu pracovních míst, které se na provádění procesu podílí.

ATTIS nabízí jednoduchou manažerskou notaci pro modelování procesů, kterou lze modifikovat dle požadavků zákazníka. Současně umožnuje využívat notaci BPMN 2, případně notaci odvozenou od standardu ARCHIMATE.

Procesy mohou být propojeny s indikátory, s řídícími dokumenty s riziky, s úkoly a s dalšími objekty, které ATTIS obsahuje.  Tato funkcionalita podporuje měřením hodnocení a kontinuální zlepšování procesů, navázání na změnové programy, systému řízená kvality a další prvky integrovaného systému řízení.