Podpora ISO

ATTIS je komplexní systém produktů a služeb zaměřený na podporu efektivního řízení organizace a výkonnosti zaměstnanců, je kompatibilní s normou ISO 9001:2015 a plně napomáhá splnit požadavky této normy. 

Hlavním přínosem nasazení systému ATTIS je vytvoření plnohodnotného funkčního systému řízení organizace a podpora efektivního a trvalého rozvoje organizace i jejích zaměstnanců.

Systém řízení organizace

ATTIS je vystavěn na 4 základních pilířích systému řízení organizace, které plně respektují požadavky normy ISO 9001:2015:

  1. jasně definované strategie, cíle a ukazatele výkonnosti organizace i každého zaměstnance s ohledem na potřeby a očekávání zainteresovaných stran               
  2. jednoznačné vymezení procesů, činností a projektů organizace a z toho vyplývající vymezení optimálních pracovních úloh formálně zakotvených v online pracovních náplních všech zaměstnanců
  3. stanovení požadavků na lidské zdroje tzn. definování klíčových kompetencí (dovedností, znalostí a postojů) vyplývajících z pracovních úloh a osobních cílů všech zaměstnanců
  4. zavedení systému měření výkonnosti (KPIs) na úrovni organizace s rozpadem na organizační útvary, procesy a projekty a zavedení účinných zpětných vazeb k výkonu i potenciálu všech zaměstnanců organizace (hodnocení individuálního výkonu a úrovně dosahovaných kompetencí)