Modul rizik

Rizika

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika – tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů.

Součástí procesu řízení rizik je:

 • analýza rizik, stanovení priorit rizik podle stupně jejich významnosti, resp.,
 • priorita rizik, a následně přijetí souboru konkrétních opatření k vyloučení, nebo
 • minimalizaci rizik, anebo snížení jejich nežádoucího dopadu,
 • sledování účinnosti opatření ke zvládání rizik a kontrola způsobu jejich realizace je součástí vlastního řízení.

Při hodnocení rizik, která mohou negativně ovlivnit dosažení záměrů a cílů, je prvořadá jejich identifikace a následná analýza jejich příčin. Tyto činnosti jsou základem pro nalezení optimálního způsobu řízení rizik v organizaci.

Analyza rizika v programu ATTIS, ukázka.Obr. Analýza rizika v programu ATTIS

Řízení rizik v softwaru ATTIS umožní zavést a udržovat systém řízení rizik včetně mapy rizik a jejich vazby na procesy, agendy a opatření.

Podpora řízení rizik v sw ATTIS organizaci umožní:

 • vést přehlednou evidenci a klasifikaci rizik
 • hodnotit rizika organizace a definovat opatření k jejich nápravě
 • přiřadit rizikům jejich vlastníky (odpovědné osoby) a pověřené pracovníky
 • provázat rizika s procesy
 • sledovat účinnost opatření (vazba na KPIs)
 • přehledně zobrazit mapu rizik

Podpora rizeni v programu ATTISObr. Podpora rizeni v programu ATTIS

   Výstupy v sw ATTIS

 • vizuální zobrazení všech rizik v přehledné mapě rizik
 • tisk karet a katalogu rizik
 • přehled rizik zařazených do jednotlivých skupin
 • přehled rizik přiřazených k pracovním místům (konkrétním pracovníkům), organizačním útvarům
 • přehled rizik přiřazených k procesům, agendám a činnostem společnosti
 • přehled účinnosti plnění opatření 

Vystupy z programu ATTIS.Obr. výstupy z programu ATTIS