Modul Analýzy a evaluace

Analýzy

Evaluace

Společný hodnoticí rámec CAF (Common Assessment Framework) je nástrojem TQM (Total Quality Management), vyvinutým veřejným sektorem pro potřeby veřejného sektoru/veřejné správy, inspirovaný Modelem excelence EFQM (EFQM – European Foundation for Quality Management – Evropská nadace pro řízení kvality).

CAF je založený na předpokladu, že vynikající výsledky v oblasti výkonnosti organizace, občanů/zákazníků, zaměstnanců a společnosti lze dosáhnout prostřednictvím vedení organizace, které řídí strategii a plánování, zaměstnance, partnerství, zdroje a procesy.

Samotné sebehodnocení se provádí podle devíti kritérií:

  • Pět z nich se týká předpokladů pro dosahování požadovaných výsledků. Předpoklady určují, co organizace dělá a jak přistupuje ke svým úkolům, aby dosahovala požadovaných výsledků (jak bychom měli vést/řídit; jak uplatňovat strategii; jak motivovat a řídit zaměstnance; jak pracovat se zdroji, budovat partnerství, jak řídit procesy).
  • Čtyři kritéria se týkají dosahování výsledků měření a vnímání dosahované výkonnosti v oblastech zákazníků/občanů, zaměstnanců, sociální odpovědnosti, vlivu na společnost a životní prostředí a klíčových výsledků výkonnosti úřadu.

Sebehodnocení realizuje tým hodnotitelů (tzv. CAF tým), složený ze zaměstnanců organizace. Výstupem je sebehodnotící zpráva identifikující silné a slabé stránky a příležitosti ke zlepšování organizace, resp. návrh konkrétních oblastí pro zlepšování. Číselný výstup hodnocení v rozsahu 0 – 100 bodů umožňuje sledování dosažených pokroků v řízení kvality v čase, resp. identifikuje míru dobré praxe organizace. Získaná data mohou být rovněž použita pro benchmarking s dalšími úřady/organizacemi.

Evaluace je v SW podpořena provedením vlastního sebehodnocení jednotlivých kritérií a subkritérií, kde data a dokumenty v SW ATTIS slouží jako důkazy. ATTIS umožňuje generování kompletní závěrečné hodnotící zprávy a akčního plánu zlepšení na další období.