ATTIS.MBO – Měření výkonnosti organizace

ATTIS.MBO

Modul, který je klíčovým nástrojem pro majitele a vrcholové manažery firem. Umožňuje jednoznačně definovat cíle organizace, stanovit pro ně ukazatele a pomocí transparentních metrik měřit a hodnotit jejich plnění. Modul umožňuje vrcholové cíle a ukazatele dekomponovat na nižší úrovně řízení – na procesy, organizační jednotky nebo na jednotlivce. Pro všechny metriky jsou definovány intervaly a zodpovědné osoby pro jejich reportování. Reportované hodnoty jsou automaticky vyhodnocovány a prostřednictvím semafor systému zobrazovány na grafickém dashboardu, který umožňuje manažerům selektivně reagovat na klíčové problémy.

Modul bývá propojen na příslušné zdroje dat (účetní systémy, ERP, CRM, ….).Hlavní funkcí modulu je podpora manažerských rozhodnutí na základě transparentního přehledu o cílech a klíčových ukazatelích organizace, jejich aktuálním plnění i důvodech případných problémů.

Tvorba ukazatelů

ATTIS.MBO si zachovává svou univerzálnost. Splňuje požadavky na tvorbu libovolného systému měřitelných ukazatelů výkonnosti v podstatě pro každého – soukromou firmu, veřejnou instituci, projekt, individuálního uživatele. Je zcela na uživateli, zda bude tvořit strategické mapy cílů nebo pouze vizualizovat systém ukazatelů výkonnosti.

Každý z definovaných ukazatelů se v modulu ATTIS.MBO přiřadí určitému pracovníkovi spolu se zodpovědností za jeho dosažení. Odpovědný pracovník by se měl podílet na tvorbě jeho metrik.

Ukazatele v modulu ATTIS.MBO využívají prvky vizuálního managementu, kdy jsou takzvaným semafor systémem barevně signalizovány hodnoty ukazatelů a cílů a pomocí barevných šipek indikovány vývojové trendy naměřených hodnot. Ukazatele nejsou striktně navázány na informační systém, a proto v něm lze definovat a manuálně reportovat i ukazatele, pro které nejsou k dispozici elektronická data.

KPI

Obr. Tvorba ukazatelů v programu ATTIS

 

Metoda Balanced Scorecard

V ATTIS.MBO je integrován systém čtyř základních perspektiv Balanced Scorecard, které lze využívat při tvorbě strategických map i při tvorbě reportů výkonnosti. Pro snadnější uživatelskou orientaci a přehlednou dekompozici strategických cílů a ukazatelů výkonnosti je možné si vytvořit libovolnou stromovou strukturu složek.

Výhody ATTIS.MBO:

  • implementuje různé metody měření výkonnosti jako je Balanced Scorecard
  • jednoduše vytváří přehledné sestavy a grafy
  • s využitím pravidelného reportingu vyhodnocuje dosahování stanovených cílů organizace

BSC