ATTIS.BPM - Procesní řízení organizace

ATTIS.BPM

Modul umožňuje transparentně popisovat procesy a činnosti v organizaci, definovat jejich vstupy, výstupy a zdroje. K procesům jsou prostřednictvím rolí přiřazeni lidé, kteří za vykonávání konkrétních částí procesu odpovídají. Tyto odpovědnosti jsou automaticky přenášeny do popisů pracovních míst konkrétních zaměstnanců. K procesům a činnostem mohou být připojeny směrnice, požadavky norem kvality, metriky a další informace, které jsou pro správné vykonávání procesů třeba. Tyto informace jsou zároveň přenášeny lidem, kteří za výkon a řízení procesu odpovídají.  Všechny změny provedené v procesech se tak automaticky promítají do pracovních náplní všech zainteresovaných zaměstnanců, kteří jsou o těchto změnách on-line informováni.

Hlavní funkcí modulu je integrování všech důležitých řídících informací na procesy a jednotlivé procesní kroky a distribuovat tyto informace všem lidem, kteří za výkon procesů odpovídají nebo v něm něco vykonávají.

Procesní model

ATTIS.BPM podporuje neomezené větvení procesního modelu. Standardní metodika BPM nabízí uživatelům členění procesů na hlavní, podpůrné a řídící. Na každé úrovni procesního modelu lze následně modelovat procesní mapy, které schématicky znázorní:

 • průběh procesu v jednotlivých činnostech
 • popisy jednotlivých procesů a procesních kroků
 • úkoly a odpovědnosti zaměstnanců
 • vstupy a výstupy jednotlivých procesů
 • souvislosti mezi procesy

procesni mapa

Tvorba procesních map je základním stavebním kamenem procesního řízení

Integrované nástroje kreslení v ATTIS.BPM umožňují tvořit přehledné procesní mapy a dle potřeby v nich zobrazovat atributy popisující jednotlivé činnosti. Všechny úrovně procesního modelu lze dynamicky prohlížet, měnit zadané údaje, provádět úpravy v jednotlivých atributech, vkládat poznámky apod.

Do procesního modelu jsou všechny vazby zaznamenány jen jednou, následné aktualizace prvků modelu se již promítají na dotčená místa automaticky. Nastavené vazby v procesním modelu lze rovněž dynamicky prohlížet a tabulkově i vizuálně analyzovat. Získání detailního přehledu o sekundárních projevech provedené změny je proto otázkou vteřin.

Celý procesní model i organizační model lze vygenerovat do HTML formátu a v interaktivní podobě umístit například na firemní intranet.

Hlavní zaměření ATTIS.BPM je na:

 • tvorba přehledných procesních map
 • přehledné úpravy procesních map
 • definování vstupů a výstupů jednotlivých procesů
 • zdokumentování odpovědností pracovníků
 • poskytnutí informací o procesu všem zapojeným pracovníkům
 • zpřístupnění dokumentů v procesních mapách