Řízení kvality a zlepšování procesů

Základním principem řízen kvality je neustálé zlepšování procesů organizace, které se promítá do zlepšování jejích výrobků a služeb. Ty jsou díky zlepšování poskytovány s vyšší efektivitou. Výsledkem řízení kvality je proto zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran – zákazníků, vlastníků, zaměstnanců i například státních institucí.

Klíčovým výsledkem řízení kvality jsou proto skutečně dosahované výsledky firmy. Řízení kvality by proto možná bylo lépe nazývat kvalitním řízením.

V ATTISu je integrovaný systému managementu založen na několika vzájemně propojených modulech. Základem je Provozní modul (BPM), který vymezuje procesy a projekty, které v organizaci probíhají. Modul Organizační struktura (ORG) zahrnuje hierarchicky uspořádané organizační jednotky, pracovní místa a k nim přiřazené osoby.  Modul Cíle a ukazatele (MBO) definuje požadované parametry výkonu a podporuje jejich měření a reporting. Modul Zdroje obsahuje evidenci všech vstupů, výstupů a zdrojů procesů. Zahrnuje také firemní směrnice, pokyny, metodiky, vzory záznamů a další informace. Modul Rizika zahrnuje katalog rizik a na ně navazujících opatření.

Nad uvedeným moduly ATTIS umožňuje vytvářet strukturované číselníky požadavků norem a standardů řízení kvality. Každá norma nebo metoda může mít svůj nezávislý číselník. Požadavky z číselníku jsou pak v ATTISu připojeny k základním modulů. Může být snadno posouzeno, zda již zavedené procesy a další prvky integrovaného systému managementu splňují požadavky norem a standardů nebo zda je třeba příslušným způsobem upravit. U každého prvku ISM je pak přehled, které požadavky norem řízení kvality splňuje a naopak, u každého požadavku normy je k dispozici informace, kterými prvky modelu je naplňován.

Toto řešení výrazně usnadňuje implementaci metod řízení kvality na existující systém řízení a současně zefektivňuje integrované audity.  Nástroje pro evaluaci a autoevaluaci, které jsou v ATTISu obsaženy, pak mohou zefektivnit a zpřesnit interní audity a přezkoumávání systému i využití metod řízení kvality založených na sebehodnocení jako jsou EFQM a CAF.