Integrovaný audit kvality

Audit je systematický přístup k hodnocení procesů, systémů rizik a dalších prvků fungování organizace. Tyto prvky jsou posuzovány z hlediska požadavků všech metod řízení kvality, které má firma zavedeny. Integrovaný audit pak znamená, že daný prvek systému, například proces, je auditován pouze jednou, ale při tomto auditu jsou přezkoumány požadavky všech zavedených metod řízení kvality. Tento přístup minimalizuje časovou zátěž účastníků auditu, současně umožňuje formulovat komplexní doporučení pro zlepšování systému. Vyžaduje však, aby řídící dokumentace organizace umožňovala snadné propojení mezi prvky integrovaného systému řízení a strukturovanými požadavky jednotlivých metod a norem řízení kvality. Současně je předpokládána i vyšší odbornost auditora, která by měla zahrnovat všechny auditované metody a zároveň výbornou orientaci v integrovaných systémech managementu.

ATTIS plně podporuje vytváření integrovaných systémů řízení kvality a jejich integrované audity. Poskytuje detailní přehled o tom, jak jsou požadavky řízení kvality naplňovány včetně i informací o výsledcích plnění cílů kvality, které jsou součástí reportingu organizace.