Řízení kvality

Úvod do řízení kvality

Základním principem řízen kvality je neustálé zlepšování procesů organizace, které se promítá do zlepšování jejích výrobků a služeb. Ty jsou díky zlepšování poskytovány s vyšší efektivitou. Výsledkem řízení kvality je proto zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran – zákazníků, vlastníků, zaměstnanců i například státních institucí. 

Klíčovým výsledkem řízení kvality jsou proto skutečně dosahované výsledky firmy. Řízení kvality by proto možná bylo lépe nazývat kvalitním řízením.

Obr. 1 - Řízení kvality s ATTISem.

S ATTISEM pro lepší řízení kvality

V ATTISu je integrovaný systému managementu založen na několika vzájemně propojených modulech. Základem je Provozní modul (BPM), který vymezuje procesy a projekty, které v organizaci probíhají.

Modul Organizační struktura (ORG) zahrnuje hierarchicky uspořádané organizační jednotky, pracovní místa a k nim přiřazené osoby. 

Modul Cíle a ukazatele (MBO) definuje požadované parametry výkonu a podporuje jejich měření a reporting.

Modul Zdroje obsahuje evidenci všech vstupů, výstupů a zdrojů procesů. Zahrnuje také firemní směrnice, pokyny, metodiky, vzory záznamů a další informace.

Modul Rizika zahrnuje katalog rizik a na ně navazujících opatření.

Nad uvedeným moduly ATTIS umožňuje vytvářet strukturované číselníky požadavků norem a standardů řízení kvality. Každá norma nebo metoda může mít svůj nezávislý číselník. Požadavky z číselníku jsou pak v ATTISu připojeny k základním modulů. Může být snadno posouzeno, zda již zavedené procesy a další prvky integrovaného systému managementu splňují požadavky norem a standardů nebo zda je třeba příslušným způsobem upravit. U každého prvku ISM je pak přehled, které požadavky norem řízení kvality splňuje a naopak, u každého požadavku normy je k dispozici informace, kterými prvky modelu je naplňován.

Toto řešení výrazně usnadňuje implementaci metod řízení kvality na existující systém řízení a současně zefektivňuje integrované audity.  Nástroje pro evaluaci a autoevaluaci, které jsou v ATTISu obsaženy, pak mohou zefektivnit a zpřesnit interní audity a přezkoumávání systému i využití metod řízení kvality založených na sebehodnocení jako jsou EFQM a CAF.   

Implementace metod řízení kvality

Zavádění metod řízení kvality by mělo být vždy zaměřeno na rozvoj stávajícího systému řízení organizace.  Neměla by být vytvářena další řídící dokumentace, která se používá pouze pro účely auditů, jak se často děje. Stávající nástroje řízení by měly být citlivě přezkoumány a doplněny tak, aby splnily požadavky konkrétní metody nebo normy. Pokud organizace kombinuje více metod nebo norem (EFQM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001…)  měla by aplikovat integrovaný systém managementu (ISM), který je schopen absorbovat požadavky nejen norem řízení kvality, ale i zákaznických standardů nebo legislativních požadavků. A to vše při zachování přehlednosti a smysluplnosti pro všechny zúčastněné.

ATTIS podporuje plnou integraci metod a standardů řízení kvality se systémem řízení organizace.

Na procesy, cíle, řídící dokumentaci nebo rizika organizace lze nahlížet prostřednictvím požadavků norem a standardů. Tímto způsobem lze například vytvořit automaticky generovanou příručku kvality organizace.  

Normy... nutné zlo?

Řada organizací buduje své systémy řízení postupně, často začínají s metodami, které jsou primárně založené na sebehodnocení jako jsou EFQM nebo CAF. V dalších krocích pak zavádějí metody vyžadující externí certifikaci – například normy IS0 9001, 14001 nebo 27001). K tomu mohou přibýt zákaznické nebo oborové standardy či specifické legislativní normy (GDPR). Důležité je, aby všechny tyto normy a standardy rozvíjely jeden integrovaný systém řízení firmy, nezaváděly další zbytečné dokumenty a formuláře. Pokud například organizace úspěšně aplikuje metodu CAF nebo EFQM, velmi pravděpodobně naplňuje naprostou většinu požadavků normy ISO 9001:2015.

ATTIS umožňuje vytvářet hierarchické číselníky požadavků norem a metod řízení kvality a propojovat je s procesy, cíli a dalšími prvky systému řízení organizace.

To umožňuje postupný rozvoj metod řízení kvality, které so vzájemně doplňují, podporují a nevytvářejí pro organizaci zbytečnou administrativní zátěž.

U metod založených na sebehodnocení ATTIS podporuje týmové hodnocené vybraných kritérií a automatizované generování hodnotící zprávy.

Co je audit a je vůbec potřeba?

Audit je systematický přístup k hodnocení procesů, systémů rizik a dalších prvků fungování organizace. Tyto prvky jsou posuzovány z hlediska požadavků všech metod řízení kvality, které má firma zavedeny. Integrovaný audit pak znamená, že daný prvek systému, například proces, je auditován pouze jednou, ale při tomto auditu jsou přezkoumány požadavky všech zavedených metod řízení kvality. Tento přístup minimalizuje časovou zátěž účastníků auditu, současně umožňuje formulovat komplexní doporučení pro zlepšování systému. Vyžaduje však, aby řídící dokumentace organizace umožňovala snadné propojení mezi prvky integrovaného systému řízení a strukturovanými požadavky jednotlivých metod a norem řízení kvality. Současně je předpokládána i vyšší odbornost auditora, která by měla zahrnovat všechny auditované metody a zároveň výbornou orientaci v integrovaných systémech managementu.

Audit a jeho vyobrazeni.

ATTIS plně podporuje vytváření integrovaných systémů řízení kvality a jejich integrované audity.

Poskytuje detailní přehled o tom, jak jsou požadavky řízení kvality naplňovány včetně i informací o výsledcích plnění cílů kvality, které jsou součástí reportingu organizace.