Pracovní náplň zaměstnance

Pracovní náplň je v sw ATTIS popsána jako seznam úkonů – procesních kroků resp. aktivit, činností pro daného zaměstnance – pracovní náplň je tedy procesně orientovaná.

Pracovní pozice (šablona pro pracovní místo) vzniká z jednotlivých procesních rolí. Seznam procesních rolí je definován specifickým číselníkem v modulu BPM. Pracovní pozici může být přiřazeno více procesních rolí (tzv. jedna role primární a několik rolí sekundárních), kdy každá taková role obsahuje svoji specifickou pracovní náplň (plynoucí z  přiřazení tzv. „matice odpovědnosti“ v procesech).

Poskládáním takto vytvořených procesních rolí do pracovní pozice dostáváme výslednou procesně orientovanou náplň nejen pro jednu pracovní pozici, ale i pracovní místo.

Pracovní místo vzniká propojením osoby s danou pracovní pozicí. Každé pracovní místo má své zařazení do organizační jednotky v organizační struktuře organizace.

Pracovní náplň zaměstnance