Řízení rizik

Rizika jsou potenciální události, které mohou ohrozit chod organizace i její schopnost dosahovat vytyčené cíle. Efektivní systém zvládání rizik znamená jejich včasnou identifikaci, posouzení jejich potenciálního dopadu na cíle, procesy a zdroje organizace a důsledné řízení opatření na prevenci a zvládání rizik. Řízení rizik v organizacích zavádíme s využitím sw ATTIS, který podporuje celý proces řízení rizik jako nedílnou součást integrovaného systému managementu.