welcome to the world of fake rolex watches for sale. https://www.luxurywatch.to with the best prices. great needlework certainly is the root amount of the best https://de.buywatches.is/ in the world. fr.upscalerolex.to usa perseveres in its aim for superior quality standards. who makes the best https://www.replicasrelojes.to have been pretty selected around the points. ru.buywatches.is come with 80% off.
Poradenství ATTIS | ATTIS / Manažerský software

Poradenství ATTIS

Strategické řízení

Dobrá strategie pomůže celé organizaci zaostřit pozornost na to, je třeba dělat, ale také ji ochrání před Ad hoc aktivitami, které rozmělňují finanční zdroje i energii lidí. Pomůžeme Vám definovat jasnou a srozumitelnou strategii, převést ji do strategických cílů a zavést do praxe sadu strategických ukazatelů, které budou průběžně vyhodnocovat, zda se strategii daří naplňovat. Pomůžeme s implementací metody Balanced Scorecard. Spolu s Vámi nastavíme efektivní proces strategického řízení účinně podporovaný naším sw ATTIS.

Procesní řízení

Správné nastavení procesů je zásadní podmínkou pro zvýšení efektivity organizace a také schopnosti trvale se zlepšovat a rozvíjet. Díky našemu sw ATTIS dokážeme popisovat procesy a on-line je propojovat s pracovními náplněmi lidí v organizaci i dalšími složkami integrovaného systému řízení. Procesní model elektronicky zpřístupníme vybraným pracovníkům organizace od prvních etap práce. Umožníme tak jejich zapojení do tvorby procesního modelu i podpoříme motivaci k zavádění procesních zlepšení.

Řízení kompetencí

Úspěch každé organizace přímo závisí na kompetencích jejích lidí. Pomůžeme Vám definovat požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců tak, aby vytvářely podmínky pro dosahování cílů organizace i její dlouhodobý rozvoj. V programu ATTIS vytvoříme seznam kompetencí celé organizace, ty pak promítneme od individuálních kompetenčních modelů. ATTIS podporuje celá proces hodnocení – od sebehodnocení zaměstnance až po kompetenční rozhovor a nastavení vzdělávacích cílů.

Řízení rizik

Rizika jsou potenciální události, které mohou ohrozit chod organizace i její schopnost dosahovat vytyčené cíle. Efektivní systém zvládání rizik znamená jejich včasnou identifikaci, posouzení jejich potenciálního dopadu na cíle, procesy a zdroje organizace a důsledné řízení opatření na prevenci a zvládání rizik. Řízení rizik v organizacích zavádíme s využitím sw ATTIS, který podporuje celý proces řízení rizik jako nedílnou součást integrovaného systému managementu.

Řízení kvality

Kvalita znamená dělat správné věci správně. Zahrnuje hledisko zákazníků, vlastníků i dalších zainteresovaných stran. Promítá se do cílů organizace, jejích produktů a služeb, procesů i zdrojů. Sw ATTIS umožňuje, abychom efektivně spravovali požadavky celé řady metod a norem řízení kvality ve spojení se zákaznickými standardy, oborovými normami a dalšími požadavky. Díky ATTIS přesně specifikujeme, jak se konkrétní požadavky řízení kvality promítají do cílů, procesů a zdrojů organizace. Významně zefektivníme a zpřehledníme provádění dílčích i integrovaných auditů kvality.

Řízení výkonnosti

Řízení výkonosti stavíme na třech pilířích:

  • stanovení měřítek – tedy veličin, které je třeba objektivně nebo subjektivně měřit a hodnotit,

  • zavedení pravidelného reportingu, který zahrnuje konkrétní plnění stanoveného měřítka za časové období, jeho hodnocení vzhledem k požadované hodnotě i slovní komentář zdůvodňující odchylky

  • promítnutí výsledků vybraných měřítek do pravidelného hodnocení výkonnosti zaměstnance, které je prováděno obvykle měsíčně nebo kvartálně.

Celou oblast řízení výkonnosti zavádíme s podporou sw ATTIS, který umožňuje měřítka výkonnosti propojit se strategickými cíli, procesy a dalšími prvky integrovaného systému managementu.