GDPR – zásady zpracování

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů ATTIS software s.r.o.

Společnost ATTIS software s.r.o., IČO: 25894978, se sídlem Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 24596, prohlašuje, že při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“):

 • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou vždy společností ATTIS software s.r.o. zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a transparentním způsobem;
 •   zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou společností ATTIS software s.r.o. shromažďovány a zpracovávány výhradně pro legitimní účely. Osobní údaje nejsou společností ATTIS software s.r.o. zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – společností ATTIS software s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – společností ATTIS software s.r.o. zpracovává osobní údaje v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě. Společnost ATTIS software s.r.o. realizuje rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů –  osobní údaje jsou společností ATTIS software s.r.o. uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
 • zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – společnost ATTIS software s.r.o. zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zaměstnanci, členové orgánů společnosti a další osoby spolupracující se společností ATTIS software s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí pravidly a postupy stanovenými v nařízení GDPR a interní směrnici o ochraně osobních údajů včetně bezpečnostních opatření zavedených k ochraně osobních údajů.

Uplatnění práv subjektů údajů u společnosti ATTIS software s.r.o.

Subjekty údajů mohou u společnosti ATTIS software s.r.o. za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  Právo na přístup představuje právo subjektu údajů na poskytnutí následujících informací od společnosti ATTIS software s.r.o.: (a) zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (b) za jakým účelem, (c) jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, (d) zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům, (e) po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (f) informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně má možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  Právo na opravu zahrnuje právo subjektu údajů žádat po společnosti ATTIS software s.r.o. opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  Právo na výmaz zahrnuje právo subjektu údajů žádat po společnosti ATTIS software s.r.o. výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence platného právního titulu pro jejich zpracování. Subjekt údajů nemá právo požadovat po společnosti ATTIS software s.r.o. výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, že má společnost ATTIS software s.r.o. platný právní titul pro jejich zpracování (tj. zejména po dobu, kdy je společnost ATTIS software s.r.o. oprávněna ke zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovených právním řádem).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Právo na omezení zpracování zahrnuje právo subjektu údajů požádat společnosti ATTIS software s.r.o. o omezení rozsahu zpracování osobních údajů v následujících případech: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; (c) společnost ATTIS software s.r.o. již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, do doby jejího vypořádání.
 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
  Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po společnosti ATTIS software s.r.o. zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci (právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci). Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů a je prováděno společností ATTIS software s.r.o. prostřednictvím inf. systému (automatizovaně).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Právo vznést námitku je subjekt údajů oprávněn v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů společností ATTIS software s.r.o. realizováno na základě právního titulu oprávněné zájmy správce nebo za účelem přímého marketingu. Společnost ATTIS software s.r.o. není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči společnosti ATTIS software s.r.o. tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele. 

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u společnost ATTIS software s.r.o. v písemné listinné formě s úředně ověřeným podpisem na adrese Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu attis@attis.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: xwin5te.

Společnost ATTIS software s.r.o. tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti ATTIS software s.r.o. bylo porušeno GDPR.

Společnost ATTIS software s.r.o. tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů společností ATTIS software s.r.o. v rozporu s GDPR.