Organizační struktura

Organizační struktura představuje základní nástroj, který vypovídá o uspořádání zdrojů organizace. V procesně řízení organizaci je organizační struktura podřízena procesům a zajišťuje, aby lidé byli rozděleni do organizačních jednotek tak, aby při výkonu procesů mohli maximálně spolupracovat a nemuseli řešit zbytečné administrativní a kontrolní úlohy při průchodu procesu několika organizačními jednotkami.

V dobře řízené organizaci musí organizační struktura zahrnovat i maticové prvky – tedy zařazování lidí do procesních a projektových tým.

Prakticky ve všech organizacích je tradicí, že organizační struktura je zobrazována graficky. Tzv. pavouk, je často vytvářen v nejrůznějších grafických programech a pracně překreslován při každé organizační změně. Informace o obsahu jednotlivých políček pavouka pak jsou roztroušeny po různých směrnicích, pracovních náplních a dalších dokumentech. Každá organizační změna pak může obnášet přezkoumání aktualizaci všech souvisejících dílčích dokumentů.

V podmínkách integrovaného systému managementu již máme o tvorbě a správě organizační struktury jiné představy. Mělo by se jednat o dynamický systém, který automaticky propojuje informace z procesů, projektů cílů a ukazatelů, kompetenčních modelů a dalších prvků systému s příslušnými políčky „pavouka“. Na kliknutí pak tyto informace poskytuje například ve formě sestav pracovních náplní, požadavků na vzdělávání nebo přehledů o zapojení organizačních jednotek v procesech. Vzájemné propojení organizační struktury s ostatními prvky integrovaného systému managementu také výrazně zefektivňuje přípravu a realizaci organizačních změn.

Modul Organizační struktura v ATTISu plní všech výše uvedené požadavky. Podporuje systemizaci pracovních míst, umožňuje využívání procesních rolí a má řadu dalších funkcí.