GDPR – informační povinnost

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění informační povinnosti dle článku 13 GDPR

Vzhledem k tomu, že společnost ATTIS software s.r.o., IČO: 25894978, se sídlem Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 24596 (dále také „správce“) jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1](dále jen „GDPR“), pro většinu činností zpracování je v pozici správce osobních údajů. Výjimečně může být ATTIS software s.r.o. také v postavení zpracovatele osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro ATTIS software s.r.o. prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuje proto ATTIS software s.r.o. náležitou pozornost. Z uvedeného důvodu v tomto dokumentu informuje subjekty údajů o realizovaných zpracováních osobních údajů a o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

ATTIS software s.r.o. tímto plní informační povinnosti vůči subjektům v souladu s čl. 13 GDPR.

E-mailová adresa správce: attis@attis.cz

Poštovní adresa: Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc

Datová schránka: xwin5te

Zpracovávané osobní údaje nejsou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnuté osobní údaje mohou být použity k rozhodování na bázi automatizovaného zpracování, profilování.

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), tímto zájmem je řádné plnění závazků plynoucích ze smluv uzavřených mezi jím, obchodními partnery, zákazníky či jinými subjekty, případné uplatnění právních nároků správcem a výkon činností v rámci předmětu podnikání správce. Kamerový systém je správcem využíván v jeho areálu z důvodu ochrany osob a majetku, jež se v areálu správce nachází. Monitoring a evidence zákazníků ve vztahu k jejich platební morálce je prováděn z důvodu ochrany finančních zájmů správce a předcházení uzavírání smluv se subjekty, které dříve opakovaně nedostáli svým závazkům.

Správce tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právu na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Správce tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva a námitky je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s uznávaným el. podpisem nebo datová zpráva) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.