Konference Moderní veřejná správa 2019

Konference Moderní veřejná správa 2019

Ve dnech 16. a 17. května 2019 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konference Moderní veřejná správa 2019. Jednalo se o čtvrtý ročník konference, kterou pořádá Ministerstvo vnitra České republiky.

V rámci prvního dne konference proběhlo také slavnostní předávání cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018. Slavnostní předávání cen se konalo v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny uděluje Ministerstvo vnitra úřadům a obcím/městům aktivním řízení kvality organizace. 

Jsme velmi potěšeni, že mezi oceněnými byla také města využívající sw ATTIS.

Oceněná města spolupracující s ATTIS software s.r.o.:

Město Moravská Třebová

 • Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň
 • Cílem řešení byla implementace modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy. Existence interního realizačního týmu přispěla k vyššímu zapojení zaměstnanců do zlepšování úřadu i podílu na realizaci akčních plánů zlepšování. Vedle zpracování sebehodnotící zprávy proběhlo v rámci řešení i nepovinné externí zpětné hodnocení.
 • Přínosy řešení: Implementace modelu CAF pomohla nastartovat proces trvalého zlepšování kvality MěÚ. Implementace SW řešení pro měření a hodnocení kvality umožnila podpořit sebehodnocení transparentními daty a zvýšila důvěryhodnost řízení kvality v očích zaměstnanců i klientů úřadu.

Město Břeclav

 • Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň
 • Cílem řešení bylo zavedení systému řízení kvality jeho certifikace dle požadavků normy ISO 9001. Zavedený integrovaný systém řízení zahrnuje všechny činnosti městského úřadu v kontextu s přímým poskytováním služeb, řízením města, správou zdrojů města a řízením a kontrolou veřejnoprávní korporace města. Vybudovaný procesní model podrobně popisuje fungování městského úřadu a současně propojuje činnosti úřadu na strategické dokumenty města.
 • Přínosy řešení: Zavedený systém řízení kvality vytváří komplexní manažerský nástroj pro plánování, realizaci i kontrolu efektivního plnění cílů organizace. Ze strany zaměstnanců byl projekt chápán jako příležitost k odstranění nefunkčních činností a vazeb v organizaci.

Městská část Brno-střed

 • Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň
 • Cílem řešení bylo zavedení jednotného systému řízení dle požadavků ISO 9001 a ČSN 01 0391 (společenská odpovědnost organizací). Řešení představuje propojení strategického řízení, procesního řízení a řízení společenské odpovědnosti, doplněné o prvky kontroly a zlepšování.
 • Přínosy řešení: Zavedení jednotného systému řízení kvality a společenské odpovědnosti pomohlo identifikovat zainteresované strany i jejich očekávání, vydefinovat procesy ÚMČ, vytvořit strategický plán, zavést hodnocení zaměstnanců, resp. vytvořit vlastní systém interního vzdělávání.

Město Valašské Klobouky

 • Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň
 • Cílem řešení bylo aplikovat požadavky normy ISO 9001 se závazkem udržovat a průběžně zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení organizace. Řešení současně přispělo k integraci využívaných přístupů k řízení kvality – modelu CAF a místní Agendy 21.
 • Přínosy řešení: Integrovaný systém řízení podpořil využívání procesního přístupu, podpořil snahu úřadu o zvýšení spokojenosti klientů i ke sledování efektivnosti fungování úřadu.