Software ATTIS

Chcete vědět víc?

Máme zájem

Uvítali bychom Vaši osobní návštěvu a podrobnější prezentaci vašich řešení.

Domluvit schůzku

Potřebujeme poradit

Pomohlo by nám zaslání videí s ukázkami řešení ATTIS.

Zaslat videa
01

Strategické řízení

Definice strategických cílů, hierarchické nastavení akčních plánu a úkolů, včetně odpovědností a povinností všech aktérů.

Průběžné vyhodnocování plnění na všech úrovních, sdílení informací a dokumentace.

Podpora Balanced ScoreCard a Change managementu. Tvorba Lean Canvas a dalších Business modelů.

 

02

Řízení výkonnosti

Definice  indikátorů (metrik, ukazatelů, cílů), jejich typů (OKR - Objectives and key result, PI- Performance indicator, KPI -Key performance indicator) a struktur výkonnostních modelů.

Nastavení kvantitativních i kvalitativních parametrů měření, automatizované nebo "ruční" vyhodnocování dosahovaných výsledků.

Podpora zlepšování a dosahování výsledků - 5 x proč?, definice kořenové příčiny, evidence nápravných opatření a jejich vyhodnocování.

03

Řízení úkolů

Definice systému "task managementu"- typy úkolů a jich work flow (běžné úkoly, úkoly z porad, sběr požadavků pro podporu IT - Help Desk nebo nákup, nápravné opatření, zjištění z interních auditů, apod.)

Přehledy plnění úkolů dle typů, jejich stavů a aktérů, upomínky a mailové notifikace.

04

Řízení procesů

Definice celkové procesní architektury (typy procesů, podprocesů a jejich hierarchie a vzájemné vazby) a jednotlivých procesů (SIPOC diagram, matice odpovědnosti RACI a další volitelné atributy)

Modelování procesů formou procesních map a aktivity diagramů podle definované notace a řízená distribuce modelů všem aktérům.

Podpora řízení a zlepšování procesů - měření výkonnosti, evidence opatření a úkolů, sdílení "procesní" dokumentace.

05

Řízení “lidí” HR

Definice organizační struktury, včetně "dynamických" struktur (dočasné týmy) popis pracovních míst, rolí a přiřazení konkrétních pracovníků.

Individualizované pohledy jednotlivých pracovníků (přehledy podřízených a "svých" pracovních míst s jejich pracovní náplní, obecnými povinnostmi a specifickými povinnostmi vyplývajících ze zařazení do procesů a projektů.

Evidence docházky, schvalování dovolené, komplexní agenda výkazů práce.

06

Řízení kompetencí

Tvorba kompetenčních modelů - definice a stanovení úrovně požadovaných  vlastností, znalostí, dovedností a postojů.

Hodnocení úrovně dosažených kompetencí u jednotlivých pracovníků na základě hodnocení "nadřízeného" pracovníka a provedení souběžného "sebe hodnocení"  pracovníkem.

Tvorba plánu vzdělávání jednotlivých pracovníku z katalogu vzdělávacích aktivit (kurzů), nastavení rozvojových cílů, sběr požadavků na další vzdělávání.

07

Řízení vztahů se zákazníky

Evidence příležitostí (Leads) a jejich správa až do fáze nabídky - plánování, evidence a vyhodnocování obchodních aktivit,  správa a sdílení obchodní dokumentace (nabídky, smlouvy, emaily).

Evidence společností a jejich pracovníků - sdílený adresář.

08

Řízení zdrojů

Definice typů a kategorií aktiv - zdrojů (stoje, budovy, zařízení, apod.), evidenčních dat a jejich správa (plány oprav a údržby, ošetření rizik, přiřazení procesům, projektům, apod.), stanovení hodnoty jednotlivých aktiv.

Katalog informačních aktiv (primárních i sekundárních), včetně jejich vzájemných vazeb. Hodnocení informačních aktiv z hlediska důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

09

Řízení dokumentace

Tvorba a správa systému interní řídící dokumentace (řády, směrnice, řídící akty, metodiky, pracovní postupy, apod.)

Schvalování, řízená dokumentovaná distribuce nových a změněných dokumentů definovaným skupinám pracovníků.

Sdílený registr smluv a objednávek.

10

Řízení projektů a zakázek

Definice projektů (zakázek), jejich typů, etap a milníků, přiřazení projektového týmu, sdílení projektové dokumentace, přehledy stavů realizace jednotlivých projektů, Gantovy diagramy nebo zásobník projektů.

Podpora řízení projektů - průběžné vyhodnocování úspěšnosti realizace, evidence projektových úkolů, vykazování práce na projektech.

11

Řízení kvality

Tvorba a správa registru libovolných externích požadavků stanovených legislativou, závaznými normami, standardy kvality a definice způsobu jejich naplnění (vazby na dokumentaci, procesy, projekty, rizika, indikátory, …)

Komplexní podpora interních auditů a kontroly.

12

Řízení rizik

Tvorba a správa registru hrozeb a zranitelností a katalogu rizik. Podpora analýzy rizik (identifikace a hodnocení rizik) a ošetřování rizik (evidence a správa opatření).

Kompatibilita a konfigurovatelnost podle požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27001, zák. 320/2001 o finanční kontrole a zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a dalších standardů.

Komplexní podpora nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.